Follow us

Video klipovi

Imamo 20 gostiju na mreži
Dobrodošli
Aktuelnosti
Predstavljen rad OJKG na otvaranju Omladinskog kluba PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
nedelja, 16 jul 2017 09:22

U prisustvu gradonačelnika Radomira Nikolića, načelnika Šumadijskog upravnog okruga Biljane Ilić Stošić, Snežane Klašnje, pomoćnika ministra, Stefana Nikezića pomoćnika gradonačelnika za unapređenje položaja mladih u lokalnoj samoupravi, predstavnika Univerziteta, Gradske uprave i predstavnika omladinskih udruženja i organizacija, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić otvorio je Omladinski klub u Kragujevcu.

Mladi u Kragujevcu su dobili svoj prostor odakle će da se razvijaju, da stvaraju i prave nove vrednosti. Želimo da motivišemo mlade ljude da svojim entuzijazmom, volonterizmom, svojim radom unapređuju i prave bolju budućnost za sve mlade i sve građane, ne samo Kragujevca već i Srbije. Naša želja je da mladi mogu rasterećeno da se bave onim što oni najbolje znaju a to je rešavanje problema svojih generacija - rekao je ministar Udovičić.

Omladina JAZAS-a Kragujevac, Udruženje Interaktiv i Udruženje “Mladi“ predstavili su rad i program svojih udruženja i istakli aktuelne teme kojim se mladi u udruženjima bave. U izlaganju predstavnika udruženja ukazano je na intenzivnu saradnju lokalne samouprave i omladinskih udruženja.

Jelena Milanović, predsednica Omladine JAZAS-a Kragujevac, istakla je tri programa kojima se organizacija bavi: Preventivni programi, Programi smanjenja štete i Omladinski rad u zajednici. Naglasila je međusektorsku saradnju na lokalu kao primer dobre prakse i princip po kom organizacija osigurava kvalitet u radu već više od 20 godina.

Jasna je poruka najaktivnijih udruženja koja se bave omladinskom politikom u gradu: “Ne smetajte nam. Pustite nas da radimo. Ako možete da nam pomognete, pomozite!“, zaključio je gradonačelnik Radomir Nikolić i rekao, da će Kragujevac pomoći svaku aktivnost koju prepozna kao dobru i kvalitetnu.

Prema rečima Snežane Klašnje, pomoćnika ministra, otvoreno je 66 omladinskih klubova u Srbiji a u planu je da se otvori još pet. Klubovi stvaraju mogućnost neformalnog obrazovanja mladih, organizovanje različitih skupova, rad udruženja ali i nastavak saradnje sa Ministarstvom.

 

 
Omladina JAZAS-a Kragujevac na Obrazovnom kursu o radu sa društveno osetljivim grupama i principima nediskriminacije PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
nedelja, 16 jul 2017 09:02

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa tri nacionalna saveza – Krovna Organizacija Mladih Srbije, Napor - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada i Nacionalna Asocijacija Kancelarija za mlade, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta organizovao je pilot program za šest lokalnih zajednica Uključivanje uživo.

Osnovni cilj pokrenutog programa je unapređenje kapaciteta aktera omladinske politike u Srbiji za sprovođenje principa nediskriminacije i jednakih šansi u svojim politikama i praksama, u cilju poboljšanja položaja i veće društvene uključenosti mladih, a naročito onih iz osetljivih grupa.

Obrazovni kurs o radu sa društveno osetljivim grupama i principma nediskriminacije organizovan je za učesnike/ce iz Niša, Kragujevca, Novog Pazara, Bečeja, Pančeva i Obrenovca. Realizovan je od 6-9. jula u Beogradu.


Lokalnu zajednicu mladih Kragujevca činili su predstavnici Omladine JAZAS-a Kragujevac: Milica Jovanović i Lazar Đoković, kao i predstavnica Kancelarije za mlade Kragujevac: Danijela Bogićević.

Neke od tema koje su se obrađivale tokom kursa su: Zabrana diskriminacije i reakcije u slučaju diskriminacije; Osobe sa invaliditetom kao osetljive grupe u Srbiji; Poverenik za zaštitu ravnopravnosti; Rodna ravnopravnost; Psihosocijalna podrška mladima u socijalnoj zajednici; Uvođenje principa nediskriminacije u rad kancelarija za mlade; Nacionalne manjine kao osetljive grupe s posebnim osvrtom na položaj Roma/kinja; Izbeglice, raseljena lica i povratnici kao osetljive grupe. Nastavak kursa sledi u avgustu, u Sremskim Karlovcima.

Poslednja faza kursa je realizacija lokalnih akcija.

Poslednje ažurirano nedelja, 16 jul 2017 09:15
 
Izveštaj sa Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama: 39 urađenih testiranja PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
utorak, 27 jun 2017 06:48

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama pod sloganom "Prvo saslušaj" obeležen je juče, 26. juna u Velikom parku u Kragujevcu. Akciju su organizovali Omladina JAZAS-a Kragujevac, Institut za javno zdravlje Kragujevac, Dom zdravlja Kragujevac, Kancelarija za mlade Kragujevac, Sportom protiv dijabetesa, Crveni krst Kragujevac i NAPSer.

Omladina JAZAS-a Kragujevac organizovala je dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV, hepatitis B i hepatitis C. Ukupno je urađeno 39 testiranja u mobilnoj ambulanti. Testiranje je jedini način da se sazna svoj HIV/hepatitis status. Testiranje je, kao i uvek, organizovano potpuno besplatno, a korišćeni su brzi testovi koji rezultate daju za 15-20 minuta.

Оvоgоdišnjа каmpаnjа poslala je коrisnе pоruке svim pаrtnеrimа u prеvеnciјi zlоupоtrеbе psihоакtivnih supstаnci, rоditеljimа, nаstаvnicimа, rаdnicimа u prеvеnciјi, као i u pоliciјi.

Rоditеlji imајu nајvеći uticај nа rаzvој svоgа dеtеtа, pа оtudа i оdgоvоrnоst i mоgućnоst dа sе rеаguје u tеšкim i nеžеljеnim stuаciјаmа. Štо је јаčа vеzа i vеćа blisкоst dеcе sа rоditеljimа – tо је mаnjе rizičnоg pоnаšаnjа. Tај dоbаr оdnоs sа dеcоm pоčinjе prvim коrакоm u којеm trеbа sаslušаti dеtе. Čак i кrаtко vrеmе svакоdnеvnо prоvеdеnо sа dеtеtоm, аli sа punоm pаžnjоm rоditеljа nа njеgа, mоžе mnоgо pоmоći u njеgоvоm rаzvојu i sprеčаvаnju rizičnоg pоnаšаnjа. Dеtе trеbа pоhvаliti каdа tо zаslužuје, upоznаti gа јаsnо sа prаvilimа pоnаšаnjа, а каdа ih prекrši mirnо i rаzumnо iznеti pоslеdicе. U rаzgоvоru sа dеtеtоm trеbа gа pitаti štа mu је pоtrеbnо i како plаnirа svоје акtivnоsti, gdе ćе biti i sа кim ćе prоvоditi vrеmе i u tоmе pružiti pоmоć оndа каdа је pоtrеbnо. Trеbа imаti u vidu dа sе i rоditеlji zајеdnо sа dеcоm rаzviјајu i mоgu pоstајаti uvек bоlji, dок dеcа mоgu nаprеdоvаti u šкоli као i u privаtnоm živоtu. U mnоgim zеmljаmа su implеmеntirаni prоgrаmi zа pоdršкu pоrоdici i rаzvојu pоrоdičnih vеštinа i dајu оhrаbruјućе rеzultаtе.

Nаstаvnicimа којi inаčе imајu vеliкi uticај nа prоcеs оdrаstаnjа dеcе i rаzvој njihоvе ličnоsti sе pоručuје dа sе infоrmišu i pоdržе кrеirаnjе prеvеntivnih prоgrаmа zаsnоvаnih nа dокаzimа, dа primеnjuјući tе prоgrаmе оbrаtе pаžnju nа оdnоsе mеđu dеcоm i оsеćај pripаdnоsti које dеtе imа u šкоli јеr sе pокаzаlо dа su оnа dеcа која imајu оsеćај pripаdnоsti mаnjе pоdlоžnа rizičnоm pоnаšаnju. Tакоđе је bitnо dа nаstаvnici, prе svеgа, izgrаdе dоbаr оdnоs sа dеcоm, dа umејu dа ih sаslušајu sа rаzumеvаnjеm i еmpаtiјоm, zаtim dа pоdržаvајu rаzvој njihоvih ličnоsti rаzviјаnjеm ličnih i sоciјаlnih vеštinа rаzličitim акtivnоstimа. Nаstаvnici trеbа dа učinе svе štо је mоgućе dа sе dеcа zаdržе u šкоli nеgоvаnjеm dоbrе аtmоsfеrе u šкоli u којој bi sе dеcа mоtivisаlа zа rаzličitе акtivnоsti i rаzviјаlа svе svоје pоtеnciјаlе.

Zdrаvstvеni rаdnici i sаrаdnici којi sе bаvе prеvеnciјоm zlоupоtrеbе psihоакtivnih supstаnci zа кrеirаnjе i rеаlizаciјu svојih prеvеntivnih prоgrаmа trеbа dа коristе činjеnicе о rаzličitim fакtоrimа riziка nа dеcu i mlаdе, као štо su: pоrоdični оdnоsi i nаrоčitо коnfliкti, екоnоmsкi uslоvi, pоsеbnо sirоmаštvо, uticај mеdiја, lака dоstupnоst i pоnudа drоgа, zакоnsка rеgulаtivа u zејdnici itd. Pri tоmе trеbа uvек imаti u vidu оsеtljivе grupе dеcе које trеbа nајprе sаslušаti, јеr је njimа čеstо pоtrеbnа vеćа pоdršка zа rаvој vеštinа које bi ih činilе оtpоrnim nа nеgаtivnе uticаје i fакtоrе riziка окоlinе. Pокаzаlо sе u mnоgim zеmljаmа dа prеvеnciја zаsnоvаnа nа dокаzimа dаје rеzultаtе tако štо smаnjuје brој dеcе која imајu rizičnо pоnаšаnjе i коristе drоgu i оdrаžаvа sе nа pоzitivnе еfекtе u sоciјаlnim оdnоsimа dеcе sа окоlinоm како u šкоli, tако i u pоrоdici.

Rаdnicimа u pоliciјi sе pоručuје dа imајu u vidu riziке које dоnоsi mlаdоst i аdоlеscеnciја u којој mnоgi imајu sкlоnоsti dа ispituјu svоје pоtеnciјаlе upuštајući sе u rizičnа pоnаšаnjа, tако dа sе mоžе оčекivаti i коrišćеnjе psihоакtivnih supstаnci. Оni trеbа dа u svојim prеvеntivnim акtivnоstimа imајu sluhа zа infоrmаciје које dоbiјајu оd dеcе i оmlаdinе како bi tо primеnili u pоmоći i zаštiti којu pružајu dеci u njihоvоm оdrаstаnju. Pоznаtо је dа su pоliciјsке službе коrisni pаrtnеri како u prеvеnciјi nаsiljа i кriminаlа, tако i u prеvеnciјi zlоupоtrеbе psihоакtivnih supstаnci.

Uкljučivаnjе štо vеćеg brоја pаrtnеrа u оbеlеžаvаnjе Svеtsкоg dаnа prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа као znаčајnоg dаtumа iz Kаlеndаrа zdrаvljа, dоprinоsi dаljеm јаčаnju mеđusекtоrsке sаrаdnjе u оblаsti smаnjеnjа pоnudе i pоtrаžnjе drоgа i unаprеđеnju јаvnоg zdrаvljа.

Mladima je juče pružena mogućnost da, nakon osnovnih informacija o efektima zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, isprobaju simulirajuće naočare. Uz par jednostavnih zadataka (pozivanje taxija, kucanje sms poruke, vezivanje pertle, podizanje novčanika sa poda, hodanje po pravoj liniji), učesnici su na bezbedan način upoznati sa negativnim efektima zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Pogledajte video snimak nastao na akciji klikom na ovaj link.

Galeriju fotografija pogledajte klikom na ovaj link.

Poslednje ažurirano utorak, 27 jun 2017 18:13
 
Najava Međunarodnog dana borbe protiv droga PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
četvrtak, 22 jun 2017 13:01

Povodom 26. juna, Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine droga, Omladina JAZAS-a Kragujevac, Institut za javno zdravlje Kragujevac, Kancelarija za mlade Kragujevac i Sportom protiv dijabetesa organizuju niz aktivnosti u Velikom parku.

Cilj obeležavanja ovog dana je podizanje nivoa svesti o značaju problema koje psihoaktivne supstance predstavljaju za društvo i pokretanje svih, kako pojedinaca i porodice, tako i najšire zajednice, da se uključe u prevenciju zloupotreba droga. Posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci pogañaju sve društvene slojeve u svim zemljama sveta. Korišćenje droga meñu mladima koji su posebno osetljiva populacija ima brojne kratkoročne i dugoročne posledice, ne samo za pojedinca, već i za celokupno društvo. Zloupotreba droga u adolescenciji, izmeñu ostalog, je povezana sa brojnim psihosocijalnim problemima, zloupotrebom tokom života, lošim uspehom u školi, saobraćajnim traumatizmom i drugim problemima. Mladi danas imaju pristup sve većem broju supstanci i vrlo često ih koriste u kombinaciji sa alkoholom, a upotreba više vrsta psihoaktivnih supstanci, uključujući kombinacije sa alkoholom i lekovima, postaje sve izraženiji obrazac korišćenja u Evropi.

Slogan kampanje za 2017. godinu je „Prvo saslušaj“ i ukazuje na to da je slušanje dece i mladih prvi korak koji treba načiniti kako bi im se pomoglo da odrastu zdravo i bezbedno. Cilj ovogodišnje kampanje je podrška prevenciji upotrebe droga koja je zasnovana na naučnim dokazima o efikasnosti kao i povećanje efektivnog investiranja u dobrobit dece i mladih.

U ponedeljak, 26. juna, Kragujevčani imaće priliku da od volontera Omladine JAZAS-a Kragujevac čuju sve o mitovima i zabludama u vezi sa drugama, ali i da isprobaju simulirajuće naočare - naočare koje simuliraju uticaj psihoaktivnih supstanci. Takođe, sugrađani imaće priliku da se besplatno i anonimno testiraju na HIV, hepatitis B i hepatitis C. Testiranje je lako i brzo (radimo analizu krvi iz prsta i rezultate dobijate SAMO VI za 20 minuta). Imaćemo još dosta edukativnih brošura, igrica, kondoma.

Aktivnost se održava kao deo projekta "Žene, mladi i reproduktivno zdravlje" koje sprovodi Omadina JAZAS-a Kraguejvac, a finasira Grad Kragujevac - Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Poslednje ažurirano četvrtak, 22 jun 2017 13:17
 
Održan Forum omladinske politike Krovne organizacije mladih Srbije PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
subota, 27 maj 2017 06:13

25. maja 2017. godine, u Skupštini Grada Beograda održan je Forum omladinske politike koji je okupio preko 130 predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva, ministarstava, ustanova i institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i podmladaka političkih partija, sindikata, krovnih saveza mladih i međunarodnih organizacija. Forum je organizovala Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) uz podršku Ministarstva omladine i sporta, Grada Beograda i EU info centra, u okviru projekta „Iskorak“.

Forum su otvorili Snežana Klašnja, pomoćnica Ministra omladine i sporta Republike Srbije, Dragomir Petronijević, član Veća Grada Beograda i ispred KOMS-a Nina Živanović, generalna sekretarka i Jelena Milanović, predsednica Upravnog odbora.

Omladina JAZAS-a Kragujevac učestvovala je u osnivanju KOMS-a 2011. godine i svoj doprinos razvoju mreže daje kontinuirano kroz učestvovanje u redovnim aktivnostima KOMS-a, kao i kroz iniciranje i predlaganje daljih pravaca razvoja. Kao jedina organizacija članica KOMS-a iz Kragujevca, bitno je da osiguramo ravnomerno uključivanje mladih iz ovog dela Srbije u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou.

Omladinu JAZAS-a Kragujevac na Forumu omladinske politike predstavljala je Milica Jovanović.

Smiljka Živanović (MOS), Milica Jovanović (OJKG) i Jelena Milanović (KOMS)

,,Mi smo pre svega Ministarstvo omladine i sporta, te smatramo da nam je saradnja sa svim stubovima omladinske politike veoma važna i ponosni smo na njenu dugotrajnost i uspešnost’’ – izjavila je, Snežana Klašnja u svom obraćanju prisutnima.

,,Sa nama su danas mladi iz cele Srbije i regiona i ovo je prilika da se umreže i zajednički rade na projektima. Mi smo tu da čujemo njihove predloge i rešenja kako bismo poboljšali život svih mladih’’ – rekao je tim povodom Petronijević.

Jelena Milanović je naglasila značaj aktivne uključenosti mladih i uvažavanja njihovih stavova tokom procesa donošenja odluka, i dodala: “Mi smo deo društva i zajednice i spremni smo da preuzmemo odgovornost da budemo ravnopravni, samosvesni i sposobni ljudi koji znanjem i veštinama stvaramo nove prilike da menjamo svet u kojem živimo u partnerstvu sa državnim institucijama, a imamo i energije da poboljšamo život ne samo mladih već i svih građana i građanki’’. U uvodnom delu obratio se i Nenad Maletin, koordinator programa KOMS, a predstavljen je i izveštaj Ministrarstva omladine i sporta, kao i nacrt alternativnog izveštaja o pložaju mladih koji priprema KOMS. Nakon plenarnog dela radilo se u radnim grupama, a na kraju Foruma opet u plenumu usaglašemi zaključci i preporuke.

Kompletan tekst možete pročitati na sajtu KOMS-a, a galeriju fotografija videti na ovom linku.

Poslednje ažurirano subota, 27 maj 2017 06:25
 
« PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj »

Strana 9 od 33
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC